Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie ustawy odnośnie ochrony danych osobowych tzw. RODO.

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych przez firmę A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Zakrzewski, prowadzący działalność gospodarczą:

A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
37-464 Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 43
NIP: 865-100-14-99

zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@azserwis.com.pl
 • tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

 

II. W JAKI SPOSÓB UZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe za pomocą strony internetowej otrzymujemy od Państwa w ramach korespondencji e-mail lub telefonicznie.

III. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do wywiązania się przez firmę A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI z zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zamówili m.in.:

 • obsługi reklamacji usług wykonanych przez firmę A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
 • obsługi zgłoszeń otrzymywanych przez firmę A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI (np. przez telefon, adres e-mail);
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej.

IV. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo anulować w dowolnych momencie kontaktując się z Administratorem:

 • e-mail: biuro@azserwis.com.pl
 • tel: (15) 844 49 78
 • tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

 

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu obsługi zapytań ofertowych oraz świadczenia usług wymagamy danych osobowych: Imię, Nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku nawiązania współpracy potrzebujemy niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

W przypadku chęci skorzystania z oferty lub usług naszej firmy, przekazanie danych jest dobrowolne.

W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.

Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

VI. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą A-Z SERWIS ANDRZEJ ZAKRZEWSKI w ramach świadczenia usług, czyli takim, które zapewniają: usługi księgowe i rachunkowe, serwis sprzętu.

 

VIII. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wywiązania się z obowiązków zawartych w umowie,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA TEREN POLSKI

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

 

X. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNIE (PROFILOWANIE)

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).